Facebook Pixel

Darlithydd addysg uwch (AU)

Mae darlithwyr Addysg Uwch (AU) yn gwneud gwaith ymchwil ac yn addysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu proffesiynol mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch. Fel darlithydd mewn maes sy’n gysylltiedig ag adeiladu, byddwch yn arbenigo mewn un maes astudio, fel pensaernïaeth, peirianneg, busnes a rheoli, cynllunio, arolygu neu fwy.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£55000

Oriau arferol yr wythnos

36-38

Sut i fod yn ddarlithydd addysg uwch

Mae sawl ffordd o ddod yn ddarlithydd AU. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu gradd-brentisiaeth, neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Ar gyfer y rhan fwyaf o rolau addysgu neu hyfforddi ar lefel prifysgol, bydd angen gradd berthnasol arnoch (dosbarth cyntaf neu 2:1) sy'n berthnasol i'r pwnc rydych chi am ei ddysgu. Bydd angen i chi hefyd fod wedi cwblhau PhD, neu fod yn gweithio tuag at hynny, a bod eich ymchwil academaidd wedi cael ei gyhoeddi.

Bydd disgwyl i chi ennill cymhwyster addysgu. Mae hyn fel arfer yn cael ei gynnig gan eich prifysgol a gellir ei gwblhau wrth weithio.

Er mwyn addysgu pynciau galwedigaethol, fel peirianneg neu arolygu, bydd angen i chi fod wedi cael sawl blwyddyn o brofiad gwaith perthnasol yn y diwydiant adeiladu.

Bydd angen y canlynol arnoch:

Cynllun hyfforddi graddedigion

Mae rhai darlithwyr AU yn cael profiad addysgu drwy gynllunio ac arwain dosbarthiadau israddedig tra byddant yn cwblhau astudiaethau ôl-radd. Mae rhai prifysgolion yn cynnig rolau â thâl i gynorthwywyr addysgu â gradd, a fydd yn eich galluogi i weithio tuag at fod yn ddarlithydd AU.

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth i ddod yn ddarlithydd AU.

Bydd gan gyflogwyr eu gofynion mynediad eu hunain ond mae’n debygol y bydd angen cymhwyster ôl-radd arnoch, fel gradd meistr neu PhD i fod yn ddarlithydd AU.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi eisoes brofiad o weithio ym maes adeiladu, a gradd berthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i brifysgol am waith fel darlithydd AU. Efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi gwblhau rhai cymwysterau addysgu yn y gwaith.

Profiad gwaith

Er mwyn bod yn ddarlithydd AU mewn pwnc galwedigaethol, bydd angen i chi gael profiad gwaith sylweddol yn y maes rydych yn bwriadu ei ddysgu.

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio yn y diwydiant. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel darlithydd AU:

 • Gwybodaeth am addysgu ac ymchwil
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Sensitifrwydd a dealltwriaeth
 • Gallu meddwl yn ddadansoddol a meddu ar sgiliau datrys problemau
 • Gallu gweithio ar eich liwt eich hun.

Beth mae darlithydd addysg uwch yn ei wneud?

Fel darlithydd Addysg Uwch, byddwch yn gyfrifol am addysgu pynciau academaidd a/neu alwedigaethol i fyfyrwyr sy’n hyfforddi i ymuno â’r diwydiant adeiladu. Mae’n rôl werth chweil i unrhyw un sydd eisiau trosglwyddo gwybodaeth, sgiliau a hoffter o'r amgylchedd adeiledig.

Weithiau mae darlithwyr yn cael eu cyflogi mewn swydd addysgu ac ymchwil ar y cyd. Mewn coleg, bydd prif ffocws eich gwaith yn debygol o fod ar addysgu, ond mewn prifysgol bydd y ffocws yn cynnwys ymchwil.

Mae swydd darlithydd Addysg Uwch yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Paratoi cynlluniau gwersi
 • Datblygu deunyddiau addysgu
 • Gosod a marcio profion
 • Asesu cynnydd myfyrwyr
 • Gwaith gweinyddol megis ysgrifennu adroddiadau
 • Addysgu mewn darlithoedd, seminarau a thrwy arddangosiadau ymarferol a gwaith maes
 • Addysgu mewn prifysgol neu goleg addysg uwch.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel darlithydd addysg uwch (AU)?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ddarlithydd AU yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall darlithwyr AU sydd ar gontract amser llawn ennill £20,000 - £45,000
 • Gall uwch ddarlithwyr AU ennill mwy na £55,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi gwag

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer Darlithwyr AU: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. 

Edrychwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel darlithydd Addysg Uwch, gallech weithio mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch.

Gyda phrofiad, gallech symud ymlaen i fod yn uwch ddarlithydd, yn ddarllenydd neu'n athro.


Dyluniwyd y wefan gan S8080